چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:05
احمد جباری
احمد جباری
مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات
شهرام ستاری
شهرام ستاری
فوق لیسانس معماری
معاون شهرسازی
علی اصغرقاسمی
علی اصغرقاسمی
لیسانس مهندسی تأسیسات لیسانس مهندسی عمران فوق لیسانس مهندسی تأسیسات
معاون فنی واجرائی
سید اصغر شاهزیدی
سید اصغر شاهزیدی
لیسانس حسابداری
علی نادری
علی نادری
فوق لیسانس مهندسی صنایع
رئیس اموراداری وپشتیبانی