دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:33
علی اصغر ذاکری
علی اصغر ذاکری
رئیس هیأت مدیره
شهرام مجیدی
شهرام مجیدی
لیسانس مهندسی عمران
نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل
محمود حقیقی
محمود حقیقی
فوق لیسانس علوم سیاسی
عضو هیأت مدیره و معاون امور اداری و مالی
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
فوق لیسانس مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی
عضو هیأت مدیره