جمعه 29 شهریور 1398 08:05
محمود حقیقی
نام و نام خانوادگی : محمود حقیقی
سمت : عضو هیات مدیره
بیوگرافی : متولد 1347/12/10
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس علوم سیاسی