جمعه 29 شهریور 1398 08:09
مهدی ابراهیمی
نام و نام خانوادگی : مهدی ابراهیمی
سمت : عضو هیأت مدیره
بیوگرافی : متولد 1352/1/1
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی