دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:44
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1395
 1. مراسم پر فیض اعتکاف شهر جدید مجلسی
 2. مسجد جامع شهر جدید مجلسی میزبان نماینده محترم مردم شریف شهرستان مبارکه بود
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
 1. بزرگداشت مقام معلم توسط مسئولین شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
 1. عملیات اجرایی پارک پروژه غدیر(2000 واحدی هسا)آغاز گردید
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395
 1. عملیات آماده سازی سایت گردشگری و جهانگردی شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز شنبه 18 اردیبهشت 1395
 1. آماده سازی مسجد سوم مسکن مهر(هسا)شهر جدید مجلسی
 2. عملیات اجرایی پارک واقع درپروژه غدیر(2000 واحدی هسا)محله مهران 1
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
 1. با تکمیل عملیات احداث مدرسه 12 کلاسه تعداد مدارس شهر جدید مجلسی به 8 مدرسه می رسد
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395
 1. فراخوان فروش 1560 واحد مسکونی آپارتمانی شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1395
 1. احداث خدمات زیربنایی تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395
 1. تا نیمه اول سال جاری 3000 متر مربع به فضای ورزشی شهر جدید مجلسی افزوده می شود