دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:12

برنامه ریزی در خصوص تعویض کارت ملی پرسنل شرکت عمران شهر جدید مجلسی

با هماهنگی واحد روابط عمومی وآموزش شرکت عمران واداره پست شهرستان مبارکه نسبت به تعویض کارت ملی پرسنل شرکت عمران اقدام گردید
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت
پس ازهماهنگی های بعمل آمده با اداره پست شهرستان مبارکه جهت رفاه حال پرسنل شرکت عمران (صرفه جویی در وقت و هزینه ) در مورخ 97/3/12 با  اعزام کارشناسان مربوطه به شرکت در خصوص تعویض کارت ملی پرسنل اقدام گردید.

   1397/3/12 12:08