دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 20:55

برگزاری جلسه کمیته تملک اراضی واقع در مسیرمترو

اولین جلسه کمیته  اراضی واقع درمسیرمتروشهرمجلسی درتاریخ 97/3/5 دردفترمدیریت شرکت عمران برگزاروباتوجه به اینکه آزادسازی 10کیلومترطول مسیرمترویشهرمجلسی به بهارستان برعهده شرکت عمران اسن شهرگذاشته شده،بررسی راهکارهاوروندشناسایی،برگزاری جلسه بامالکین اراضی ودرنهایت انعقادقراردادهای تملک اراضی مسیرمترودردستورکارقرارگرفت ومققرشدجلسات مربوطه به صورت منظم برحسب نیاز تشکیل گردد.

   1397/3/6 13:44