دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:53
احمد جباری
احمد جباری
مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات
شهرام ستاری
شهرام ستاری
فوق لیسانس معماری
علی اصغرقاسمی
علی اصغرقاسمی
لیسانس مهندسی تأسیسات لیسانس مهندسی عمران فوق لیسانس مهندسی تأسیسات
سید اصغر شاهزیدی
سید اصغر شاهزیدی
لیسانس حسابداری
علی نادری
علی نادری
فوق لیسانس مهندسی صنایع