چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:57
شهرام مجیدی
شهرام مجیدی
لیسانس مهندسی عمران
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل
محمود حقیقی
محمود حقیقی
فوق لیسانس علوم سیاسی
نایب رئیس هیأت مدیره
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
فوق لیسانس مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی
عضو هیأت مدیره