پنجشنبه 30 آبان 1398 04:48

گزارش تصویری پیشرفت فیزیکی خط قطار حومه ای شهر مجلسی به فولاد مبارکه و اصفهان

گزارش  تصویری پیشرفت فیزیکی خط قطار حومه ای شهر مجلسی به فولاد مبارکه و اصفهان


   1398/8/13 13:28