شنبه 29 دی 1397 ساعت 15:31

پیشرفت فیزیکی 87درصدی مجموعه استخر سرپوشیده شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی 87 درصدی استخرسرپوشیده شهرمجلسی با مشخصات ذیل:
نشانی: شهر جدید مجلسی بلوار ارم میدان کوثر
پیمانکار: شرکت کنکاش سروستان سپاهان
نوع پیمان: مشارکتی
مساحت: 1300 متر مربع
مساحت سالن اصلی: 600 متر مربع
برآورد هزینه: 30/000/000/000 ریال


   1396/3/29 10:15