شنبه 29 دی 1397 ساعت 15:30

پیشرفت فیزیکی 45درصدی ساختمان هنرستان شهر جدید مجلسی

مشخصات فیزیکی ساختمان هنرستان شهر جدید مجلسی

نشانی: شهر جدید مجلسی محله هنر
مساحت ساختمان اصلی: 943/10 مترمربع
محوطه سازی: 4501 متر مربع
مبلغ قرارداد: 10/350/000/000 ریال
پیشرفت فیزیکی: 45 درصد
پیمانکار: شرکت انبوه گستر برج
   1396/4/12 13:28