پروژه های جاری شهر جدید مجلسی

احداث سالن همایش (اسکلت)


آماده سازی و احداث سایت گردشگری و جهانگردی 

استخر واقع در میدان کوثر


احداث مدرسه محله کوشش(اسکلت و نازک کاری)


احداث مدرسه محله هنر


احداث مسجد چهارم محله هنر

اجرای محوطه سازی مسکن مهر

تجاری های محله هنر

طراحی ،تامین تجهیزات، ساخت،راه اندازی و بهره برداری ازپکیج فلزی تصفیه خانه  شهرجدید مجلسی


 
   1395/9/16 23:27