هوشنگ احمدپورسامانی
نام و نام خانوادگی : هوشنگ احمدپورسامانی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل