شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22:21
هوشنگ احمدپورسامانی
نام و نام خانوادگی : هوشنگ احمدپورسامانی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل