پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:39
مناقصه نگهداری فضای سبز شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

نگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي

 

شركت عمران شهرجديد مجلسي درنظردارد مديريت، حفظ ونگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي و حفاظت از عرصه و اعياني و تاسيسات محدوده آن رااز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

 

الف) موضوع كار

موضوع كارعبارتست از مديريت، حفظ ونگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي و حفاظت از عرصه و اعياني و تاسيسات محدوده آن

 

ب ) شرح مختصر كار                                                    

- نگهداري و حفاظت رفيوژهاي فضاي سبزداخل شهروپاركها - سرويس و نگهداري سيستم آبياري قطره اي –نگهداري گل و چمن- حفاظت و نگهداري سايت درختكاري شده-حفاظت و نگهداري دو ايستگاه پمپاژ و موتور خانه-نظافت و نگهداري سرويس بهداشتي پاركها –نگهداري تاسيسات وشبكه روشنائي پاركها و... وساير مواردي كه به تفصيل در شرايط خصوصي و پيوستهاي اسناد مناقصه عنوان گرديده است.

 

پ) زمان اجراي كار

ازتاريخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 10( بحروف ) ده ماه خورشيدي پيش بيني شده است

 

ت ) مبلغ پيمان

برآورد اوليه حدود 000ر000ر500ر7 ريال مي باشد.

 

 

دريافت مناقصه شماره