دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 20:00
مناقصه نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان های شرکت عمران مجلسی (1394/12/8)

نگهداري تاسيسات شهر جديد مجلسي و ساختمان هاي شركت عمران مجلسي
 

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد نگهداري تاسيسات شهر جديد مجلسي و ساختمان هاي شركت عمران مجلسي بشرح شرايط و مشخصات ذيل از طريق مناقصه به صورت يك مرحله اي طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 پس از ارزيابي توان اجرايي پيمانكاران، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

1) موقعيت طرح :

 

موقعيت طرح : كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن -  شهر جديد مجلسي

2) موضوع كار:

موضوع كار عبارت است از: نگهداري تاسيسات شهر جديد مجلسي و ساختمان هاي شركت عمران مجلسي شامل:

نگهداري ازكليه پمپاژخانه ها ومنابع آب،تعمير شكستگيهاي كليه خطوط آب،كنترل تابلو هاوسيستم فرمان الكتروپمپها،تعويض لامپهاي تيرهاي روشنائي،تعويض قطعات خراب ،تعميروتعويض تابلوهاي برق طبق دستور كارفرما

3) برنامه زماني كلي اوليه :

 

زمان كلي اجراي پروژه دوازده ماه خورشيدي مي باشد .

 

4)برآورد هزينه اجراي كار:

هزينه اجراي كاربه مبلغ ساليانه حدود(بعدد) 000/000/808/5 ريال(بحروف)پنج ميلياردوهشتصدوهشت ميليون ريال مي باشد.

5) اختيارات دستگاه اجرايي

 

5-1- با توجه به تحويل قريب الوقوع تاسيسات آب و فاضلاب شهر جديد مجلسي به شركت آب و فاضلاب استان اصفهان، تعداد نيروهاي تاسيساتي كاهش يافته و به تناسب آن مبلغ برآورد مندرج در بند 4  مذكور نيزكاهش مي يابد.

5-2- دستگاه اجرائي مي تواند در صورت صلاحديد هر بخش از اسناد ارزيابي را تا 48 ساعت قبل از سررسيد زمان تسليم ،‌ تغيير ، اصلاح و يا تجديد نظر نموده و رسماً به پيمانكاران اعلام نمايد

5-3- دستگاه اجرايي مي تواند در صورت صلاحديد مهلت تسليم اسناد ارزيابي را تمديد و كتباً به كليه پيمانكاران اعلام نمايد .

5-4- در صورتي كه شركت كننده در مناقصه ،‌ مدارك و مستندات هر يك از بخشهاي اسناد ارزيابي را به صورت ناقص ، مبهم ،‌ مشروط و يا مخدوش ارائه نمايد ،‌ دستگاه اجرايي مختار خواهد بود براساس نظر هيات ارزيابي ، اسناد وي را مردود و عيناً به شركت كننده مسترد نمايد .

5-5- در صورتي كه عدم صحت اطلاعات درج شده در اسناد ارزيابي براي دستگاه اجرايي محرز گردد،‌اسناد پيشنهاد دهنده مردود و نام وي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام  مي شود تا اقدام لازم در مورد وي به عمل آيد .

5-6- تعيين امتياز و ارزيابي توان اجرايي شركت كنندگان در فراخوان از اختيارات دستگاه اجرايي بوده و كسب حداقل 65% امتياز كل جهت دعوت به مناقصه الزامي است .

 

 

6) الزامات :   

6-1- كليه موارد درخواست شده در اسناد ارزيابي صرفاً جهت تعيين امتياز پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه مي باشد و چيزي از تعهدات درج شده در اسناد مناقصه و يا اسناد پيمان كاسته نمي شود .

6-2- كليه صفحات اسناد ارزيابي بايستي ممهور به مهر و امضاي اشخاص تعهدآور آن شركت باشد .

6-3- ارائه كليه مستندات واطلاعات درخواستي جهت امتياز دهي هر يك از معيارها الزامي است.

6-4- چنانچه مستندات درخواست شده در هر معيار ارائه نگردد ، بنا به تشخيص هيات ارزيابي ،‌اسناد دريافتي مردود و يا درصدي از امتياز هر معيار داده خواهد شد .

6-5- ارائه كپي آخرين گواهينامه احراز صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري

6-6- ارائه گزارش خود اظهاري در خصوص:

- پايه و رشته پيمانكاري

- توان مالي ، تجهيزاتي و تداركاتي

- تعداد كارهاي در دست انجام

 

مستندات هر معيار بايستي به تفكيك هر معيار مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معيار باشد .

6-7-اساسنامه شركت به انضمام آگهي آخرين تغييرات انجام شده بايستي حتماًبه صورت كپي برابربااصل(مصدق)باشد.

 

 

 

7) اهم شرايط پيمانكار:

- دارا بودن گواهينامه احراز صلاحيت شركت كه آخرين صلاحيت آن با كد فعاليتي مربوط به تاسيسات مورد تاييد اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان قرار گرفته باشد.

- ارائه سوابق كاري، خدمت نيروي انساني، ماشين آلات و تجهيزات در اختيار خود در زمينه موضوع فوق و يا موارد مشابه آن توسط پيمانكار

- پيمانكار بايدتوان پرداخت حقوق كاركرد پرسنل خود تا سه ماه داشته باشد كه در صورت تاخير در وصول اعتبار و پرداخت حق الزحمه ماهيانه در مضيقه مالي قرار نگيرد.

8) كارفرما:

شركت عمران شهر جديد مجلسي

اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي بلوار ارم شركت عمران شهر جديد مجلسي

 تلفن: 2-52472211-031       03152472733

9) مشاور/ دستگاه نظارت: واحد بهره برداري شركت عمران مجلسي

10) زمان و نشاني تسليم اسناد :

- زمان تسليم اسناد تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران وارسال آن به كارفرما حداكثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 3/12/94 مي باشد .

- محل تسليم اسناد تكيمل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران ، دبيرخانه شركت عمران شهر جديد مجلسي خواهد بود.

 

11) روش ارزيابي توان انجام كار پيمانكاران :

بر اساس موارد مندرج در اسناد ارزيابي كه توسط آن شركت / پيمانكاري تكميل و همراه مستندات ارائه گرديده ، هيات ارزيابي كليه اطلاعات و مستندات دريافتي را به طور دقيق مورد بررسي قرار داده و براساس امتيازات اخذ شده هر معيار به شرح جدول ذيل امتياز كل دريافتي پيمانكار را محاسبه خواهد نمود.

رديف

شرح

ضريب وزني هر معيار

امتياز هر معيار

امتياز پيمانكار

امتياز كل با اعمال ضرايب

1

تجربه ( سابقه اجرائي )

40%

100

 

 

2

حسن سابقه در كارهاي قبلي

30%

100

 

 

3

توان مالي

30%

100

 

 

جمع كل

100%

100

 

 

 

 

سقف امتياز هر معيار 100 مي باشد . ميزان امتياز كل دريافتي از مجموع حاصل ضرب وزني هر معيار با ميزان امتياز كسب شده از هيات ارزيابي براي آن معيار به دست مي آيد .

در صورتي كه هيات ارزيابي براي هر معيار امتيازات متفاوتي را بدهد ، امتياز دريافتي آن معيار برابر با ميانگين حسابي امتيازات اخذ شده از آن معيار مي باشد .

كسب حداقل 65% امتياز كل جهت شركت در مناقصه الزامي است.

 

 

                                                                                                          محمد رضا احمدي

                                                                                                    نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل

دريافت مناقصه شماره 1