پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:52
مناقصه نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی همراه با انجام خدمات آتش نشانی و ایمنی شهر (1394/12/8)

نگهداري تاسيسات شهر جديد مجلسي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي همراه با انجام خدمات آتش نشاني و ايمني شهر

 

بسمه تعالي

 دعوتنامه شركت در مناقصه

 

شركت/ پيمانكار

   شركت عمران شهرجديد مجلسي درنظردارد نگهداري تاسيسات، آتش نشاني و خدمات ايمني شهر جديد مجلسي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي رااز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

 

الف) موضوع كار

موضوع كارعبارت است از: نگهداري تاسيسات شهر جديد مجلسي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي همراه با انجام خدمات آتش نشاني و ايمني شهر

 

ب ) شرح مختصر كار                                                    

نگهداري تاسيسات شهري شامل:نگهداري از كليه پمپاژ خانه ها و منبع آب ، تعمير شكستگيهاي كليه خطوط آب ، كنترل تابلو ها و سيستم فرمان الكترو پمپها ، تعويض لامپهاي تير هاي روشنائي،تعويض قطعات خراب ،تعمير و تعويض تابلوهاي برق طبق دستور كارفرما و انجام خدمات آتش نشاني و ايمني شهرو سايرخدمات و مواردي كه به تفصيل در شرايط خصوصي  پيوست اسناد مناقصه عنوان گرديده است.

 

پ) زمان اجراي كار

ازتاريخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 12 ( بحروف )دوازده ماه خورشيدي پيش بيني شده است

ت ) مبلغ پيمان

برآورد اوليه  به مبلغ 000/000/194/4 ريال ساليانه مي باشد.

 

ث) تجهيزات ،وسايل و امكانات

_ پيمانكار ملزم مي باشد نسبت به تهيه وحمل وبكارگيري,كليه تجهيزات،وسايل وامكانات مورد نياز مطابق شرايط خصوصي پيوست كه به تائيدكارفرمارسيده باشد، اقدام نمايد.

 

ج) محل اجراي كار

کيلو متر 20جاده مبارکه – بروجن، شهر جديد مجلسی

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

 

ح) واحد كنترل بر نحوه عملكرد پيمانكار:

واحد بهره برداري شركت عمران مجلسي

 

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/20ريال بيست ميليون ريال)است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

- ارائه ضمانت نامه بانكي

 

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش و چك شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

 

د) نشاني محل فروش اسناد

اصفهان _ كيلومتر20 جاده مباركه _  بروجن _ شهر جديد مجلسي _ شركت عمران شهر جديد مجلسي- امور قراردادها

ز) توضيحات

 

چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا ساعت 13 روزپنج شنبه مورخ9/11/93 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت، پايان وقت اداري(ساعت 14) روز شنبه مورخ 11/11/93مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.

در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پيمانكارن اطلاع دهيد. مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

س)بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ12/11/93 باز و خوانده ميشود.

-حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_ دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات  طبق قانون بر گزاري مناقصات مختار است.

_ هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران  با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

_ كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات در انتهاي كار خواهد بود.

 

_ به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

 – كليه هزينه هاي آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

- عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) مي باشد به ترتيب بندهاي مندرج در شرايط مناقصه تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

تائيد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي ،سوابق اجرائي مرتبط با موضوع مناقصه همراه با قراردادهاي منعقد شده درپاكت ب قرارداده شود.

- در صورتي كه مشخصات ارسالي در پاكت ب مورد تائيد دستگاه مناقصه گذار نبوده ومناقصه گر صلاحيت لازم وتوانائي انجام عمليات موضوع پيمان رادارا نباشد پاكت ج باز نخواهد شد .

-  دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است

 

نشاني محل تسليم پيشنهادها

اصفهان_ كيلومتر20جاده مباركه بروجن_شهر جديد مجلسي بلوار ارم، شركت عمران مجلسي                      

   تلفن:52472733-031

 

 

 

                                                                                                               محمدرضا احمدي

                                                                                                                  نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 

دريافت مناقصه شماره