پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:35
مناقصه نازک کاری مدارس واقع در محله کوشش و هنر شهر جدید مجلسی (1394/10/12)

نازك كاري مدارس واقع در محله كوشش و هنر شهر جديد مجلسي همراه با محوطه سازي اطراف آن

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني ، پروژه نازك كاري مدارس واقع در محله كوشش و هنر شهر جديد مجلسي به همراه محوطه سازي اطراف آن بصورت تهاتر بشرح شرايط و مشخصات ذيل از طريق مناقصه به صورت يك مرحله اي طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 پس از ارزيابي توان اجرايي پيمانكاران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

1) موقعيت طرح :

موقعيت طرح : كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن -  شهر جديد مجلسي _ محله كوشش و هنر

2) موضوع كار، مشخصات پروژه و برآورد اوليه انجام كار:

_ موضوع كار اين پروژه عبارت است از:

رديف

شرح پروژه

زيربنا  / محوطه سازي

متراژ(مترمربع)

مبلغ برآورد اوليه(ريال)

1

نازك كاري مدرسه محله كوشش

 شهر جديد مجلسي

زيربنا

1185

257/425/272/8

محوطه سازي

1468

039/209/931

جمع كل(ريال):نه ميلياردودويست و سه ميليون وششصدوسي وچهارهزارودويست ونودوشش ريال

296/634/203/9

2

نازك كاري مدرسه محله هنر

شهر جديد مجلسي

زيربنا

945

751/294/062/8

محوطه سازي

2492

046/296/062/1

جمع كل(ريال):نه ميلياردويكصدوبيست وچهارميليون وپانصدونودهزاروهفتصدونودوهفت ريال

797/590/124/9

1-2) با توجه به اينكه اجراي پروژه هاي مذكور، بصورت مجزا به مناقصه گذاشته خواهد شد، لذا پس از ارزيابي و انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت، جهت هر پروژه به تفكيك مناقصه برگزار خواهد شد.

2-2) شرايط تهاتر: 

با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه حداقل30 % مبلغ كل مطالبات قطعي شده برنده نهائي مناقصه واحد تجاري ساخته شده واقع در سايت توسعه مسكن يا ساير محلات شهر جديد مجلسي و 30 % ديگر آن از مبلغ كل مطالبات قطعي شده، زمين به قيمت كارشناسي روز واگذار گرديده ومابقي(40 %) بصورت وجه نقد پرداخت مي گردد. 

3) برنامه زماني كلي اوليه :

زمان كلي اجراي هر پروژه دوازده ماه خورشيدي مي باشد .

4)برنامه تداركاتي پروژه :

تهيه و حمل كليه مصالح ازمنابع مورد تائيد كارفرما بعهده پيمانكار مي باشد.

5) اختيارات دستگاه اجرايي

5-1- دستگاه اجرائي مي تواند در صورت صلاحديد هر بخش از اسناد ارزيابي را تا 48 ساعت قبل از سررسيد زمان تسليم ،‌ تغيير ، اصلاح و يا تجديد نظر نموده و رسماً به پيمانكاران اعلام نمايد

5-2- دستگاه اجرايي مي تواند در صورت صلاحديد مهلت تسليم اسناد ارزيابي را تمديد و كتباً به كليه پيمانكاران اعلام نمايد .

5-3- در صورتي كه شركت كننده در مناقصه ،‌ مدارك و مستندات هر يك از بخشهاي اسناد ارزيابي را به صورت ناقص ، مبهم ،‌ مشروط و يا مخدوش ارائه نمايد ،‌ دستگاه اجرايي مختار خواهد بود براساس نظر هيات ارزيابي ، اسناد وي را مردود و عيناً به شركت كننده مسترد نمايد .

5-4- در صورتي كه عدم صحت اطلاعات درج شده در اسناد ارزيابي براي دستگاه اجرايي محرز گردد،‌اسناد پيشنهاد دهنده مردود و نام وي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام  مي شود تا اقدام لازم در مورد وي به عمل آيد .

5-5- تعيين امتياز و ارزيابي توان اجرايي شركت كنندگان در فراخوان از اختيارات دستگاه اجرايي بوده و كسب حداقل 65% امتياز كل جهت دعوت به مناقصه الزامي است .

6) الزامات :   

6-1- كليه موارد درخواست شده در اسناد ارزيابي صرفاً جهت تعيين امتياز پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه ميباشد و چيزي از تعهدات درج شده در اسناد مناقصه و يا اسناد پيمان كاسته نمي شود .

6-2- كليه صفحات اسناد ارزيابي بايستي ممهور به مهر و امضاي اشخاص تعهدآور آن شركت باشد .

6-3- ارائه كليه مستندات واطلاعات درخواستي جهت امتياز دهي هر يك از معيارها الزامي است.

6-4- چنانچه مستندات درخواست شده در هر معيار ارائه نگردد ، بنا به تشخيص هيات ارزيابي ،‌اسناد دريافتي مردود و يا درصدي از امتياز هر معيار داده خواهد شد .

6-5- ارائه كپي آخرين گواهينامه احراز صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري

6-6- ارائه گزارش خود اظهاري در خصوص

- پايه و رشته پيمانكاري

- توان مالي ، تجهيزاتي و تداركاتي

- تعداد كارهاي در دست انجام

مستندات هر معيار بايستي به تفكيك هر معيار مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معيار باشد .

6-7- اساسنامه شركت به انضمام آگهي آخرين تغييرات انجام شده بايستي حتماً به صورت كپي برابر با اصل

( مصدق ) باشد .

 

 

 

7) رشته و گروه پيمانكار:

بر اساس موضوع ماده 18 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران به شماره 197489/50 مورخ 17/10/82 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد دررشته ابنيه ،‌پايه 5 و بالاتر باشند.

 

 

8) كارفرما:

شركت عمران شهر جديد مجلسي

اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي بلوار ارم شركت عمران شهر جديد مجلسي

 تلفن: 2-52472211-031       03152472733

9) مشاور/ دستگاه نظارت: دفتر فني اجرايي شركت عمران مجلسي و نظارت عاليه سازمان نوسازي مدارس استان اصفهان

10) زمان و نشاني تسليم اسناد :

- زمان تسليم اسناد تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران وارسال آن به كارفرما حداكثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 18/9/94 مي باشد .

- محل تسليم اسناد تكيمل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران ، دبيرخانه شركت عمران شهر جديد مجلسي خواهد بود.

12) روش ارزيابي توان انجام كار پيمانكاران :

بر اساس موارد مندرج در اسناد ارزيابي كه توسط آن شركت / پيمانكاري تكميل و همراه مستندات ارائه گرديده ، هيات ارزيابي كليه اطلاعات و مستندات دريافتي را به طور دقيق مورد بررسي قرار داده و براساس امتيازات اخذ شده هر معيار به شرح جدول ذيل امتياز كل دريافتي پيمانكار را محاسبه خواهد نمود.

رديف

شرح

ضريب وزني هر معيار

امتياز هر معيار

امتياز پيمانكار

امتياز كل با اعمال ضرايب

1

تجربه ( سابقه اجرائي )

40%

100

 

 

2

حسن سابقه در كارهاي قبلي

30%

100

 

 

3

توان مالي

30%

100

 

 

جمع كل

100%

100

 

 

 

سقف امتياز هر معيار 100 مي باشد . ميزان امتياز كل دريافتي از مجموع حاصل ضرب وزني هر معيار با ميزان امتياز كسب شده از هيات ارزيابي براي آن معيار به دست مي آيد .

در صورتي كه هيات ارزيابي براي هر معيار امتيازات متفاوتي را بدهد ، امتياز دريافتي آن معيار برابر با ميانگين حسابي امتيازات اخذ شده از آن معيار مي باشد .

كسب حداقل 65% امتياز كل جهت شركت در مناقصه الزامي است.

                                                                                                             محمد رضا احمدي

                                                                                                                  نايب رئيس هيات مديره ومدير عامل

دريافت مناقصه شماره 1