پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:35

ملاقات مردمی مدیرعامل

به استحضار ساکنان ومراجعان محترم می رساندعلاوه برملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران

شهرجدیدمجلسی درروزهای هفته ، روزهای سه شنبه ازساعت 10 تا 12 به صورت ویژه جهت ملاقات

مردمی تعیین گردیده است.

   1397/9/21 11:40