مناقصه مشارکت دراحداث یکصد واحد مسکونی ویلائی به انضمام واحدهای تجاری ومسجدواقع درمحله دانش شهر جدید مجلسی

مشاركت دراحداث یکصد واحد مسکونی ویلائی به انضمام واحدهای تجاری ومسجدواقع درمحله دانش شهر جديد مجلسي

 

1)      موضوع مشاركت، زير بناي مجموعه و مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري:

 

موضوع پروژه

زير بنا                 (متر مربع)

مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري توسط شریک(ريال)

مبلغ کل سرمايه گذاري (ريال) حدود

مشاركت دراحداث

یکصد واحد مسکونی ویلائی

10000

 

85 ميليارد

 

 

4/111 ميليارد

واحدهای تجاری

130

واحد مذهبی(مسجد)

7/413

 

دريافت مناقصه شماره