پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:18
مناقصه مشارکت دراحداث یکصد واحد مسکونی ویلائی به انضمام واحدهای تجاری ومسجدواقع درمحله دانش شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

مشاركت دراحداث یکصد واحد مسکونی ویلائی به انضمام واحدهای تجاری ومسجدواقع درمحله دانش شهر جديد مجلسي

 

1)      موضوع مشاركت، زير بناي مجموعه و مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري:

 

موضوع پروژه

زير بنا                 (متر مربع)

مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري توسط شریک(ريال)

مبلغ کل سرمايه گذاري (ريال) حدود

مشاركت دراحداث

یکصد واحد مسکونی ویلائی

10000

 

85 ميليارد

 

 

4/111 ميليارد

واحدهای تجاری

130

واحد مذهبی(مسجد)

7/413

 

دريافت مناقصه شماره