دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:53
مناقصه مشارکت دراحداث مدارس شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

مشاركت دراحداث مدارس شهر جديد مجلسي

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد ، پروژه هاي عمراني ذيل واقع در شهر جديد مجلسي راپيروآگهي مورخ7/3/93 روزنامه جام جم و 4/3/93 و11/3/93 روزنامه نصف جهان ، پس از اخذ امتياز لازم از طرف آن شركت به صورت مشاركتي به مرحله اجرا گذارد.

 

1) موقعيت طرح :

موقعيت طرح: كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسي

 

2)  موضوع مشاركت، زير بناي مجموعه و مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري:

 

رديف

موضوع مشاركت

زير بناي مجموعه (متر مربع)

مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري(ريال)

1

مشاركت دراحداث اسكلت دو باب مدرسه ويك باب مسجد ومجموعه تجاري محله مهران به انضمام محوطه سازي 

7000

 

 36ميليارد

 

2

مشاركت دراحداث يك باب مدرسه در محله هنرو يك باب مدرسه در محله كوشش ، بهداري ومجموعه تجاري

4000

5/16ميليارد

3

مشاركت دراحداث يك باب مدرسه ومجموعه تجاري محله دانش به انضمام محوطه سازي مربوطه آن

1300

3/4 ميليارد

4

مشاركت درمحله سازي واحداث واحدهاي مسكوني ، تجاري و فرهنگي محله دانش

11550

5/65 ميليارد

دريافت مناقصه شماره