دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:16
مناقصه مشارکت دراحداث باغ ویلا واقع در شهر جدید مجلسی (1394/10/12)

مشاركت دراحداث باغ ويلا واقع در شهر جديد مجلسي

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد ، پروژه عمراني ذيل واقع در شهر جديد مجلسي را ، پس از ارزيابي و اخذ امتياز لازم از طرف آن شركت به صورت مشاركتي به مرحله اجرا گذارد.

1)      موقعيت طرح :

موقعيت طرح: كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسي

2)     موضوع مشاركت، زير بناي مجموعه و مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري:

موضوع پروژه

متراژتقريبي زيربنا

      (مترمربع)

مبلغ تقريبي جهت سرمايه گذاري

توسط شريك حدود(ميليون ريال)

مبلغ كل سرمايه گذاري حدود(ميليون ريال)

مشاركت در احداث باغ ويلا

10000

000/151

000/228

-كليه ارقام مندرج در جدول مذكور بصورت تقريبي مي باشد.

3)شرايط مشاركت كه پس از اخذ امتياز لازم ارزيابي اعلام خواهد گرديد:

الف) آورده شركت عمران شهر جديد مجلسي(شركت )شامل:

         - هزينه زمين مسكوني بر اساس قيمت روز كارشناس

         - نظارت عاليه(1%)

ب) آورده مجري طرح(شريك):

       - هزينه احداث يكصد واحد ويلائي مسكوني به متراژمندرج در جدول فوق

       - هزينه ها ي جنبي اعم از صدور پروانه ساختماني ، پايان كار ، عوارض ، ماليات ، بيمه ، هزينه هاي انشعابات آب ،                      

       فاضلاب و برق و گاز واحدهاي موضوع قرارداد كه به نسبت سهم الشركه بين طرفين تقسيم مي گردد.

4) برنامه زماني كلي اوليه :

زمان كلي اجراي پروژه (18) ماه خورشيدي مي باشد .

5) برنامه تداركاتي پروژه :

-تهيه وحمل كليه مصالح ازمنابع مورد تائيد كارفرما بعهده پيمانكار مي باشد.

-پيمانكارموظف است قبل از اجراي كار كيفيت مصالح مصرفي را به تائيد دستگاه نظارت و كارفرما برساند

6) مدارك مورد نياز  : 

1-6- تصویراساسنامه، آگهی تاسیس وآگهی تغییرات شرکت (برای مشارکت کنندگان حقوقی وشرکای حقوقی اشخاص حقیقی)

2-6-تصویر مدارک تحصیلی و کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضاء شرکت/شخص حقیقی

3-6-تصویرقراردادهای منعقده ،مفاصا حساب ،تحویل موقت یا قطعی پروژه های انجام شده در 5 سال گذشته

4-6-تصویر رضایت نامه ،تشوقی ،تقدیرنامه از کارهای انجام شده در صورت وجود

5-6-تصویر اسناد مالکیت خودروها و یا فاکتور خرید ماشین آلات و وسایل کارگاهی

6-6-تصویر مدارک دوره های سپری شده توسط اعضا شرکت و کارگران شاغل در آن درصورت وجود

7-6-تصویر سوابق پروژه های مشارکتی قبلی

8-6-ارائه معدل مانده حساب و گردش حساب بانک ملی طی 5 سال گذشته که به تایید بانک مورد نظر رسیده شده باشد

7-الزام های پیش نیاز:

صرفنظر از امتیاز کسب شده براساس معیارهای ارزیابی توان اجرای کار ،مشارکت کننده باید دارای صلاحیت ها و شرایط مشروحه ذیل باشد. عدم حصول شرایط و الزمات ذیل منجر به رد شدن صلاحیت مشارکت کننده جهت شرکت در فراخوان میگردد.

1-7- عدم سوء پیشینه حرفه ای (خلع ید)

2-7- داشتن مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به کار از جمله : بیمه های تامین اجتماعی ،مالیاتها،عوارض ودیگر قوانین و مقررات

3-7- درصورتی که برای فراخوان محرز گردد اطلاعات ارائه شده توسط مشارکت کننده خلاف واقع می باشد این امر موجب به رد صلاحیت مشارکت کننده می باشد.

 8- ساير الزامات ودستورالعمل ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان

1-8- به مدارک ناقص ،مبهم ناخوانا وخارج از زمان مشخص شده ترتیب اثر داده نمی شود .

2-8- با توجه به آیین نامه مستند سازی پس از تحویل پرونده ارزیابی ، برگشت و کپی برداری از مدارک و مستندات تحویلی امکان پذیر نمی باشد.

3-8- درصورتیکه احراز گردد مدارک تحویل شده جعلی و یا خلاف واقعیت بوده است ، علاوه بر عدم ارزیابی مشارکت کننده برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

4-8- ازمشارکت کنندگان محترم درخواست می شود مطالب ارسالی خود را با دقت و صداقت کامل تهیه و تکمیل نمایند.

5-8- كليه موارد درخواست شده در اسناد ارزيابي صرفاً جهت تعيين امتياز پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه ميباشد و چيزي از تعهدات درج شده در اسناد مناقصه و يا اسناد پيمان كاسته نمي شود .

6-8-كليه صفحات اسناد ارزيابي بايستي ممهور به مهر و امضاي اشخاص تعهدآور آن شركت باشد .

7-8- ارائه كليه مستندات واطلاعات درخواستي جهت امتياز دهي هر يك از معيارها الزامي است.

8-8- چنانچه مستندات درخواست شده در هر معيار ارائه نگردد ، بنا به تشخيص هيات ارزيابي ،‌اسناد دريافتي مردود و يا درصدي از امتياز هر معيار داده خواهد شد .

9-8- اساسنامه شركت به انضمام آگهي آخرين تغييرات انجام شده بايستي حتماً به صورت كپي برابر با اصل ( مصدق ) باشد .       

10-8- حداقل امتیاز قابل قبول برای شرکت در فراخوان کسب حداقل 65 امتیاز می باشد

11-8- رعایت کلیه موارد مندرج در اساسنامه شرکت (برای مشارکت کنندگان حقوقی )و همچنین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با برگزاری مناقصات و ثبت شرکتها در ارائه اسناد الزامی است.

12-8- مشارکت کننده باید کلیه دستورالعملها فرمها و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی توان اجرای کار را بررسی و نسبت به تکمیل ارائه کلیه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

13-8- مشارکت کننده باید درصورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد ارزیابی  بصورت کتبی و در زمان مقرر با فراخوان گذار به نشانی مندرج در آگهی فراخوان مشارکت مکاتبه نماید.

14-8- مشارکت کننده باید دارای گواهینامه صلاحیت کار باشد .

15-8- کلیه هزینه های مربوط به آماده نمودن اسناد و ارائه آن به عهده مشارکت کننده است صرفه نظر از اجرا و نتیجه روند ارزیابی فراخوان گذار در هیچ زمینه ای مسئولیت پرداخت چنین هزینه های را نخواهد داشت.

16-8- کلیه مکاتبات و اسناد مربوط به ارزیابی که میان فراخوان گذارو مشارکت کننده مبادله میشود باید به زبان فارسی باشد اسناد مثبته و نوشته های چاپی که بخشی از اسناد را تشکیل میدهد در صورتی میتوان به زبان دیگری ارائه شود که ترجمه دقیقی از متون مربوطه نیز ضمیمه آن شود که در این حالت به هنگام تفسیر اسناد ترجمه متون اولویت خواهد داشت .

17-8- کلیه اوراق و اسناد ارزیابی کیفی با مهر وامضا تعهد آور شرکت وفق اساسنامه و یا آگهی آخرین تغییرات شرکت تکمیل و داخل یک پاکت لاک و مهر شده مناسب قرار گیرند .

18-8- مستندات هر معيار بايستي به تفكيك هر معيار مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معيار باشد

19-8- دستگاه فراخوان گذار میتواند به صلاحدید خود برای ارزشیابی دقیق تر اسناد از هریک از مشارکت کنندگان در خواست رفع ابهام را بنماید . هرنوع درخواستی برای رفع و موارد ابهام باید بصورت کتبی باشد .

20-8- اگر فراخوانگر ، اطلاعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده ارائه ننماید اسناد ارسالی وی مردود خواهد شد.

21-8-دستگاه فراخوان گذار میتواند هر سندی را که به الزامات مندرج در اسناد ارزیابی پاسخ قابل قبول نداده باشد ، مردود اعلام نماید.

تبصره : مشارکت کننده شخص حقیقی نیز میبایست در این بخش شریک یا عوامل صلاحیت دار معرفی نماید. فراخوان گذار به هر درخواستی برای رفع ابهام اسناد بصورت کتبی پاسخ خواهد داد مشروط براینکه چنین درخواستی حداکثر یک هفته قبل از آخرین مهلت تحویل اسناد تسلیم شده باشد.

9-اصلاح اسناد ارزیابی

1-9- فراخوان گزار میتواند در هر زمان پیش از آخرین مهلت ارائه اسناد توسط فراخوان گر با صدور الحاقیه اسناد ارزیابی را اصلاح نماید.

2-9- هر الحاقیه ای که صادر شود بخشی از اسناد ارزیابی تلقی خواهد شد که از طریق سایت شرکت بصورت ضمیمه اسناد فراخوان اعلام خواهد شد علاوه برآن درصورت تماس تلفنی مشارکت کنندگان با فراخوان گذار نیز اطلاع رسانی میشود

3-9- فراخوان گذار میتواند به صلاحدید خود آخرین مهلت اراسال اسناد مشارکت کنندگان را تمدید نماید تا مشارکت کنندگان به هنگام آماده نمودن پیشنهادهای خود زمان کافی برای در نظر گرفتن الحاقیه داشته باشند.

10) مشاور/دستگاه نظارت:

دفتر فني اجرائي شركت عمران مجلسي

11) نظارت عاليه :

 دفتر فني اجرائي شركت عمران مجلسي

12)آخرين  مهلت ارائه مستندات و نشاني تسليم اسناد :

1-12- زمان تسليم اسناد تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران ، حداكثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ30/9/94 مي باشد .

2-12- محل تسليم اسناد تكيمل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران ، دبيرخانه شركت عمران شهر جديد مجلسي خواهد بود .

13) نشانی کارفرما (فراخوان گزار )

شركت عمران شهر جديد مجلسي

اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي بلوار ارم شركت عمران شهر جديد مجلسي

 تلفن:     2-03152472211                                     03152472733     

14) روش ارزيابي توان انجام كار :

بر اساس موارد مندرج در اسناد ارزيابي كه توسط آن شركت / پيمانكاري تكميل و همراه مستندات ارائه گرديده ، هيات ارزيابي كليه اطلاعات و مستندات دريافتي را به طور دقيق مورد بررسي قرار داده و براساس امتيازات اخذ شده هر معيار به شرح جدول ذيل امتياز كل دريافتي پيمانكار را محاسبه خواهد نمود.

                                                                                                                 كارفرما

     نام ونام خانوادگی مشارکت کننده:                                                            محمد رضا احمدي

                    مهر و امضاء                                                              نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل

 

دريافت مناقصه شماره 1