جمعه 28 تیر 1398 04:21
مزایده مزایده فروش واحدهای تجاری، فرهنگی و آپارتمانی و قطعات زمین کارگاهی، درمانی و آموزشی شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

مزايده فروش واحدهاي تجاري، فرهنگي و آپارتماني و قطعات زمين كارگاهي، درماني و آموزشي شهر جديد مجلسي

 
                                                                                          باسمه تعالي
اسناد  مزايده فروش واحدهاي تجاري، فرهنگي و آپارتماني و قطعات زمين كارگاهي،  درماني و آموزشي  شهر جديد مجلسي

      شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد تعداد محدودي از واحد هاي مسكوني ويلائي و آپارتماني و تجاري و قطعات زمين كارگاهي،درماني و آموزشي واقع در محله هاي شهر جديد مجلسي را از طريق مزايده  عمومي به فروش برسانــد ، متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت هفت روز  با تكميل فرم شركت در مزايده به انضمام يك فقره چك تضميني در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي به عنوان سپرده شركت در مزايده به شرح جداول پيوست ، ضمن مراجعه به دفتر اين شركت واقع در شهر جديد مجلسي مــدارك را تحويــل دبيرخانه نموده و در مزايــده شركت نمايند . بــه مـداركي كه پس از انقضاي تاريــــخ فوق الذكر به شركت واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . آخرين مهلت تا پايان  وقت اداري روز يك شنبه  مورخ 1/09/1394  مي باشد.
شرايط مزايده :
1- برنده مزايده كليه قطعات زمين هاي ،كارگاهي، درماني و آموزشي مكلف مي باشد حداكثر تا 6 ماه پس از انعقاد قرارداد مربوطه نسبت به شروع عمليات ساختماني اقدام نمايد در صورت عدم شروع عمليات ساختماني شركت عمران مجلسي حق دارد راسآ بدون مراجعه به مراجع قضائي اقدام به فسخ قرارداد نمايد و 15% از مبلغ كل قراردادرا به عنوان خسارت وارده كسر و مابقي را  به وي مسترد نمايد. و خريدار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب خواهد مي نمايد .
تبصره : پيشنهاد دهندگان قطعات زمين درماني و آموزشي در محله هاي ماهان و مهران و كارگاهي درمنطقه كارگاهي امين  مكلفند جواز تاسيس و يا مجوز كارگاه مربوطه خود را ضميمه اوراق مزايده و در پاكت الف قرار دهند ، در صورت عدم ارائه مجوز ، حداكثر تا 3 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد واگذاري فرصت دارند نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذيربط اقدام و به شركت عمران مجلسي ارائه نمايند . در غير اينصورت شركت عمران مجلسي حق دارد راسا" بدون مراجعه به مراجع قضائي اقدام به فسخ قرارداد نمايد و 10% از مبلغ كل قرارداد را به عنوان خسارت وارده كسر و مابقي را  به وي مسترد نمايد. و خريدار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب خواهد مي نمايد .
 2 – قيمت پايه فروش اقساطي هر كدام از موارد مزايده (30 يا 50 درصد نقد و مابقي اقساط 3  يا 4 ساله و) براساس جداول ضميمه مي باشد.
3- پس از تعيين نفرات اول و دوم مزايده، تضمين شركت در مزايده آنان تا تعيين تكليف نهائي ومبادله قرارداد و واگذاري نگهداري و سپرده نفرات بعدي بلافاصله مسترد مي شود .
4- پيشنهاد دهندگان مي بايست كليه مدارك و برگ پيشنهاد قيمت را امضاء نموده و سپرده شركت در مزايده و مدارك ضميمه مزايده را در پاكت الف قرار دهندو برگ پيشنهاد قيمت خود را در پاكت ب قرار داده و پس از لاك و مهر نمودن، تحويل دبيرخانه داده و رسيد دريافت نمايند . در مرحله اول پاكت الف بازگشائي شده و پس از بررسي مدارك ارائه شده و احراز شرايط متقاضي، نسبت به بازگشائي پاكت ب ( پيشنهاد قيمت ) اقدام مي گردد در صورت عدم احراز شرايط لازم پاكت ب (پيشنهاد قيمت ) بدون بازگشائي به متقاضي عودت مي گردد و حق هيچ گونه اعتراضي را  نخواهد داشت   

5- ميزان سپرده شركت در مــزايده براي  هريك از موارد مزايده در رديف جداول  پيوست مشخص شــده است و مي بايست از طرف متقاضي صرفاً به صورت چك تضميني بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي صادر شده باشد . ( چكهاي شخصي ،  مسافرتي و ... به هيچ عنوان  قابل قبول نمي باشد  )
6- كليه هزينه هاي نقل وانتقال اسناد مالكيت و ساير هزينه هاي مرتبط با موضوع هزينه كارشناسي و قدر السهم از هزينه آگهي مزايده در روزنامه به عهده متقاضي مي باشد.
7- برنده مزايده حق واگذاري و تغيير كاربري كل يا قسمتي از  موارد مزايده و يا درخواست نقل و انتقال به اشخاص ثالث  را  تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت و براي زمين هاي كارگاهي نيز مي بايست براساس ضوابط اخذ شده از واحد  شهرسازي شركت عمران شهر جديد مجلسي نسبت به ارائه نقشه هاي معماري و اخذ پروانه ساختماني  مطابق با مهلت  مقرر در بند (1 ) جهت احداث بنا اقدام نمايد.
8- متقاضيان خريد در صورت تمايل به منظور كسب اطلاع كامــل و بازديـد از وضعيت و موقعيت موارد مزايده مي تواند به دفتر امور واگذاري و امور مسكن اين شركت واقع در شهر جديد مجلسي مراجعه نمايند ( ساعت بازديد  فقط از ساعت 30/10 تا  ساعت 12  هر روز)و يا با شماره  تلفن هاي  2284 - 52472228-031  تماس حاصل نمايند .
9- قيمت پيشنهادي بايستي به حروف و عدد به ريال نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پيشنهادي و ناخوانا و مخدوش بودن فرم مزايده به درخواست متقاضي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
10 – شركت، در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است . ضمنا" افراديكه  هر گونه سابقه بدهي معوقه به شركت  عمران مجلسي داشته باشند در صورت ارائه  مدارك مزايده ، پاكات پيشنهادات آنها رد خواهد گرديد .
11 – آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1/09/1394 می باشد و محل تحویل آن دبیرخانه شرکت عمران مجلسي می باشد .
12– كليه پيشنهادات روز دوشنبه مورخ 2/09/94 راسساعت10صبح در محل شركت بازگشائي و حضور كليه پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايي پاكتها آزاد مي باشد .
13- چنانچه پيشنهادات قيمت براي يك مورد از مزايده مساوي باشد برنده مزايده  فقط بر اساس قرعه كشي بين نفرات ،ا نتخاب  مي گردد و پس از قرعه كشي هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود .
14 - برنده مزايده مي بايست در مهلت مقرر  ( حداكثر 5 روز  پس از بازگشائي ) نسبت به واريز 30% يا 50% نقدي مبلغ پيشنهادي و تحويل چك هاي اقساط بعلاوه چك تضمين به مبلغ كل قرارداد و انعقاد قرارداد مبادرت نمايد درغير اين صورت تضمين شركت در مزايده او بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع شركت ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به  انعقاد قرارداد نشود ، تضمين شركت در مزايده او نيز به نفع شركت ضبط ميشود .
15 – از شركت كنندگان در مزايده تقاضا مي گردد ضمن  بازديد دقيق از وضعيت موجود ساختمانها و زمين ها و مطالعه كامل تك تك موارد قيد شده در مدارك با آگاهي نسبت به تكميل تقاضاي خود در مزايده اقدام نمايند.
16- رعايت قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي الزامي است
17 – تحويل مدارك مزايده به تك تك متقاضيان  توسط شركت عمران مجلسي ثبت مي گردد و كپي مدارك براي استفاده ديگران  فاقد اعتبار مي باشد .                                                                                          شركت عمران شهر جديد مجلسي

                             
 

دريافت مناقصه شماره