پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 11:05
مزایده مزایده اجاره تعداد محدودی از واحدهای تجاری سایت 558 واحدی مسکن مهر واقع در محله کوشش شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

مزايده اجاره تعداد محدودي از واحدهاي تجاري سايت 558 واحدي مسكن مهر واقع در محله كوشش شهر جديد مجلسي

 

      شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد تعداد محدودي از   واحدهاي تجاري واقع در (سايت 558 واحدي مسكن مهر ) محله كوشش شهر جديد مجلسي را  بصورت  اجاره( بمدت يكسال )   از طريق مزايده عمومي واگذار  نمايد  ، متقاضيان محــتـــرم مي توانند از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت يك هفته با تكميل فرم شركت در مزايده اجاره  به انضمام يك فقره چك تضميني در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي به عنوان سپرده شركت در مزايده اجاره به شرح جدول پيوست ، ضمن مراجعه به دفتر اين شركت واقع در شهر جديد مجلسي مــدارك را تحويــل دبيرخانه نموده و در مزايــده اجاره  شركت نمايند . بــه مـداركي كه پس از انقضاي تاريــــخ فوق الذكر به شركت واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . آخرين مهلت تا پايان  وقت اداري روز يك شنبه مورخ 27/10/1394  مي باشد.

شرايط مزايده اجاره  :

1 – قيمتهاي پايه  اجاره ماهيانه  واحدهاي مورد  نظر براساس جدول ضميمه مي باشد .

2- پس از تعيين نفرات اول و دوم مزايده اجاره ، تضمين شركت در مزايده اجاره  آنان تا تعيين تكليف نهائي ومبادله قرارداد اجاره  نگهداري و سپرده نفرات بعدي بلافاصله مسترد مي شود .

3- پيشنهاددهندگان مي بايست كليه مدارك و برگ پيشنهاد قيمت اجاره ماهيانه را امضاء نموده و سپرده شركت در مزايده اجاره و مدارك ضميمه مزايده اجاره را در پاكت الف قرار دهند و برگ پيشنهاد قيمت خود را در پاكت ب قرار داده و لاك و مهر تحويل دبيرخانه داده و رسيد دريافت نمايند .

5- برندگان موظفند ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ اعلام كتبي اين شركت نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد تجاري   اقدام نمايند .

6- ميزان سپرده شركت در مــزايده اجاره  براي هـــر مورد در جــدول پيوست  مشخص شــده است و مي بايست از طرف متقاضي صرفاً به صورت چك تضميني بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي صادر شده باشد . ( چكهاي شخصي ،  مسافرتي و ... به هيچ عنوان  قابل قبول نمي باشد  )

7- برنده مزايده اجاره حق واگذاري مورد مزايده  اجاره را بدون موافقت كتبي اين شركت به ديگري ندارد .

8- متقاضيان  اجاره واحد هاي تجاري در صورت تمايل به منظور كسب اطلاع كامــل و بازديـد از وضعيت و موقعيت واحد هاي تجاري و دريافت فرم شركت در مزايــده اجاره  مــی تـوانند از شنبه تا 5 شنبه (شروع بازديد ساعت 10صبح) به دفتر امور واگذاري و امور مسكن اين شركت واقع در شهر جديد مجلسي مراجعه نمايند و يا با شماره   تلفن هاي  52472284-031  تماس حاصل نمايند .

9- دربرگه پيشنهاد قيمت اجاره ماهيانه و پاكت مربوطه ، شماره واحد تجاري  و شغل مورد نظر براي اجاره   واحد تجاري قيد گردد .

 

 

 

10- قيمت  اجاره ماهيانه پيشنهادي مي بايستي به حروف و عدد نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پيشنهادي و ناخوانا و مخدوش بودن فرم مزايده اجاره به درخواست متقاضي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

11 – شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است .

12– كليه هزينه هاي آگهي به عهده برندگان مزايده اجاره مي باشد .

13 – آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت  اجاره واحدهاي تجاري تا پایان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 27/10/1394 مي باشد و محل تحویل آن دبیرخانه شرکت می باشد .

14– كليه پيشنهادات روزدوشنبه مورخ28/10/94 راس ساعت 10 صبح در محل شركت بازگشائي و حضور كليه پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايي پاكتها آزاد مي باشد .

15 - برنده مزايده اجاره مي بايست در مهلت مقرر در بند 5 نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد تجاري  مبادرت نمايد درغيراينصورت تضمين شركت در مزايده اجاره او بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع شركت ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به  انعقاد قرارداد اجاره واحد تجاري  نشود ، تضمين شركت در مزايده اجاره او نيز به نفع شركت ضبط ميشود .

16– واحدهاي تجاري مورد اجاره با وضعيت موجود كه به رويت متقاضي رسيده است از نظر شكل ساختمان  تحويل مي گردد .

17 – از شركت كنندگان در مزايده اجاره تقاضا مي گردد ضمن مطالعه كامل تك تك موارد قيد شده در مدارك با آگاهي نسبت به تكميل تقاضاي خود در مزايده  اجاره اقدام نمايند.

 

 

 

                                                                                                        شركت عمران شهر جديد مجلسي

 

 

دريافت مناقصه شماره