دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:47
مناقصه مدیریت ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

مديريت ، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي

 

موضوع كار اين پروژه عبارت است از : مديريت ، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي شامل:

نگهداري فضاي سبزو آبياري به موقع آن ،كود دهي، ،سم پاشي ،چمن زني ،حاشيه زني ،شمشاد زني و ...،حمل ضايعات فضاي سبز ،كاشت چمن،گل فصل ،درخت و درختچه ،وجين علفهاي هرز ،نگهداري و تعميرات تاسيسات وشبکه روشنائی پارکهاو ساير موارد مرتبط كه بر اساس شرايط خصوصي مناقصه اعلام خواهد گرديد

دريافت مناقصه شماره