پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:17
محمود حقیقی
نام و نام خانوادگی : محمود حقیقی
سمت : عضو هیات مدیره
بیوگرافی : متولد 1347/12/10
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس علوم سیاسی