دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:56
محمود حقیقی
نام و نام خانوادگی : محمود حقیقی
سمت : عضو هیات مدیره
بیوگرافی : متولد 1347/12/10
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس علوم سیاسی