محمدکاظمی
نام و نام خانوادگی : محمدکاظمی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل