محمدرضا احمدی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا احمدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل