شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22:12
محمدرضا احمدی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا احمدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل