سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 21:31
محمدرضا احمدی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا احمدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل