محسن عاصمی
نام و نام خانوادگی : محسن عاصمی
سمت : سرپرست وعضوهیأت مدیره