محسن سخنوری
نام و نام خانوادگی : محسن سخنوری
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل