پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:48
محسن سخنوری
نام و نام خانوادگی : محسن سخنوری
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل