جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 16:58
محسن سخنوری
نام و نام خانوادگی : محسن سخنوری
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل