پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:49
مزایده فراخوان عمومی فروش واحدهای تجاری، مسکونی آپارتمانی و قطعات زمین مسکونی و تجاری شهر جدید مجلسی (1395/8/16)
باسمه تعالي
 
اسناد آگهی فراخوان عمومی فروش واحدهاي تجاري، مسكوني آپارتماني و قطعات زمين تجاری شهر جديد مجلسي
 
   شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد تعداد محدودي از واحد هاي مسكوني آپارتماني و تجاري و قطعات زمين  تجاری واقع در محله هاي شهر جديد مجلسي را از طريق آگهی فراخوان عمومی (مزايده )به فروش برسانــد ، متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ده روز  با تكميل فرم شركت در فراخوان عمومی  به انضمام يك فقره چك تضميني در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي به عنوان سپرده شركت در فراخوان به شرح جداول پيوست ، ضمن مراجعه به دفتر اين شركت واقع در شهر جديد مجلسي مــدارك را تحويــل دبيرخانه نموده و در فراخوان ( مزایده ) شركت نمايند . بــه مـداركي كه پس از انقضاي تاريــــخ فوق الذكر به شركت واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . آخرين مهلت تا پايان  وقت اداري روز سه شنبه  مورخ 1395/08/25 مي باشد.
شرايط فراخوان عمومی (مزايده) :
1- برنده مزايده قطعات زمين  تجاری مكلف مي باشد حداكثر تا 6 ماه پس از انعقاد قرارداد مربوطه نسبت به شروع عمليات ساختماني اقدام نمايد در صورت عدم شروع عمليات ساختماني شركت عمران مجلسي حق دارد راسا" بدون مراجعه به مراجع قضائي اقدام به فسخ قرارداد نمايد و 15% از مبلغ كل قرارداد را به عنوان خسارت وارده كسر و مابقي را  به وي مسترد نمايد. و خريدار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب خواهد مي نمايد .
تبصره : پيشنهاد دهندگان  قطعات زمين تجاری مكلفند جواز تاسيس و يا مجوز شغل مربوطه خود را ضميمه اوراق فراخوان عمومی (مزايده )و در پاكت الف قرار دهند ، در صورت عدم ارائه مجوز ، حداكثر تا 3 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد واگذاري فرصت دارند نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذيربط اقدام و به شركت عمران مجلسي ارائه نمايند . در غير اينصورت شركت عمران مجلسي حق دارد راسا" بدون مراجعه به مراجع قضائي اقدام به فسخ قرارداد نمايد و 10% از مبلغ كل قرارداد را به عنوان خسارت وارده كسر و مابقي را  به وي مسترد نمايد. و خريدار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب خواهد مي نمايد .
 2 – قيمت پايه هر كدام از موارد فراخوان عمومی (مزايده )به شرح زیر  :
الف بصورت نقد
ب بصورت 50 % نقد و مابقي اقساط 3 ساله در 6  قسط مساوي هر 6 ماه يك قسط بدون كارمزد برای زمین  تجاری
ج– بصورت  30 % نقد و مابقی اقساط 4 ساله در 8 قسط مساوی هر 6 ماه یک قسط بدون کارمزد برای واحد تجاری و آپارتمان مسکونی
3- پس از تعيين نفرات اول و دوم فراخوان عمومی (مزايده) تضمين شركت در فراخوان عمومی  آنان تا تعيين تكليف نهائي ومبادله قرارداد و واگذاري ، نگهداري و سپرده نفرات بعدي بلافاصله مسترد مي شود .
4- پيشنهاد دهندگان مي بايست كليه مدارك و برگ پيشنهاد قيمت را امضاء نموده و سپرده شركت در فراخوان عمومی( مزايده) و مدارك ضميمه  فراخوان عمومی (مزايده )را در پاكت الف قرار دهند و برگ پيشنهاد قيمت خود را در پاكت ب قرار داده و پس از لاك و مهر نمودن،   
تحويل دبيرخانه داده و رسيد دريافت نمايند . در مرحله اول پاكت الف بازگشائي شده و پس از بررسي مدارك ارائه شده و احراز شرايط
متقاضي ، نسبت به بازگشائي پاكت  ب ( پيشنهاد قيمت ) اقدام مي گردد در صورت عدم احراز شرايط لازم پاكت ب (پيشنهاد قيمت ) بدون
بازگشائي به متقاضي عودت مي گردد و حق هيچ گونه اعتراضي را  نخواهد داشت   
5- ميزان سپرده شركت در فراخوان عمومی (مــزايده) براي   هريك از موارد در رديف جداول  پيوست  مشخص شــده است و مي بايست از طرف متقاضي صرفاً به صورت چك تضميني بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي صادر شده باشد.(چكهاي شخصي ،  مسافرتي و ... به هيچ عنوان قابل قبول نمي باشد  )
6-كليه هزينه هاي نقل وانتقال اسناد مالكيت وساير هزينه هاي مرتبط با موضوع هزينه كارشناسي موارد فراخوان عمومی (مزایده) و قدرالسهم از هزینه های چاپ آگهي روزنامه به عهده متقاضي مي باشد.
7- برنده فراخوان عمومی (مزايده) حق واگذاري و تغيير كاربري كل يا قسمتي از  موارد و يا درخواست نقل و انتقال به اشخاص ثالث  را  تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت و براي زمين هاي  تجاری  نيز مي بايست براساس ضوابط اخذ شده از واحد  شهرسازي  شركت عمران شهر جديد مجلسي نسبت به ارائه نقشه هاي معماري  و اخذ پروانه ساختماني  از شهرداری شهر مجلسی مطابق با مهلت  مقرر در بند (1 ) جهت احداث بنا اقدام نمايد.
8- متقاضيان خريد در صورت تمايل به منظور كسب اطلاع كامــل و بازديـد از وضعيت و موقعيت موارد فراخوان عمومی (مزايده )مي تواند به دفتر امور واگذاري و امور مسكن اين شركت واقع در شهر جديد مجلسي مراجعه نمايند ( ساعت بازديد  فقط از ساعت 10/30 تا  ساعت 12  هر روز)و يا با شماره  تلفن هاي  2284 - 52472228-031  تماس حاصل نمايند .
9- قيمت پيشنهادي بايستي به حروف و عدد به ريال نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پيشنهادي و ناخوانا و مخدوش بودن فرم مزايده به درخواست متقاضي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
10 – شركت، در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است . ضمنا" افراديكه  هر گونه سابقه بدهي معوقه به شركت  عمران مجلسي داشته باشند در صورت ارائه  مدارك فراخوان عمومی (مزايده) ، پاكات پيشنهادات آنها رد خواهد گرديد .
11– آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1395/08/25  می باشد و محل تحویل آن دبیرخانه شرکت عمران مجلسي می باشد .
12– كليه پيشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1395/08/26 راسساعت10 صبح در محل شركت بازگشائي و حضور كليه پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايي پاكتها آزاد مي باشد .
13- چنانچه پيشنهادات قيمت براي يك مورد از فراخوان عمومی (مزايده)  مساوي باشد برنده فراخوان عمومی (مزايده)   فقط بر اساس قرعه كشي بين نفرات ا نتخاب  مي گردد و پس از قرعه كشي هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود .
14 - برنده فراخوان عمومی (مزايده) مي بايست در مهلت مقرر (حداكثر 5 روز  پس از بازگشائي ) نسبت به واريز  30 درصد تا 50% نقدي مبلغ پيشنهادي و تحويل چك هاي اقساط بعلاوه چك تضمين به مبلغ كل قرارداد و  انعقاد قرارداد مبادرت نمايد درغيراين صورت تضمين شركت در فراخوان عمومی (مزايده)  او بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع شركت ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به  انعقاد قرارداد نشود ، تضمين شركت در فراخوان عمومی (مزايده)  او نيز به نفع شركت ضبط ميشود .
15 – از شركت كنندگان در فراخوان عمومی (مزايده)  تقاضا مي گردد ضمن  بازديد دقيق از وضعيت موجود ساختمانها ی و زمين ها و مطالعه كامل تك تك موارد قيد شده در مدارك با آگاهي نسبت به تكميل تقاضاي خود در فراخوان عمومی (مزايده)  اقدام نمايند.
16- رعايت قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي الزامي است
17– تحويل مدارك فراخوان عمومی (مزايده)  به تك تك متقاضيان  توسط شركت عمران مجلسي ثبت مي گردد و كپي مدارك براي استفاده ديگران  فاقد اعتبار مي باشد .                                                                                     
 
                                                                                                                شركت عمران شهر جديد مجلسي

اسناد مناقصه 1
اسناد مناقصه 2
اسناد مناقصه 3
اسناد مناقصه 4
اسناد مناقصه 5