جمعه 26 مهر 1398 09:48

عملیات اجرایی ساخت مدرسه مسکن مهر محله مهران شهر جدید مجلسی

 عملیات اجرایی ساخت  مدرسه مسکن مهر  محله مهران شهر جدید مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران :
این پنجمین مدرسه ای است که در مسکن مهر این شهر با مساحت۲۰۲۴ متر مربع زمین احداث می گردد ، در محدوده مسکن مهر (مهران ۱)  با اعتبار ۴۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت عمران احداث می  گردد.
   1398/7/3 08:51