دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 21:46
علی نادری
نام و نام خانوادگی : علی نادری
سمت : مدیراموراداری
بیوگرافی : متولد 1357
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی صنایع