جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 23:01
علی اصغر ذاکری
نام و نام خانوادگی : علی اصغر ذاکری
سمت : رئیس هیات مدیره