علی اصغر ذاکری
نام و نام خانوادگی : علی اصغر ذاکری
سمت : رئیس هیات مدیره