پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:17
علی اصغرقاسمی
نام و نام خانوادگی : علی اصغرقاسمی
پست الکترونیک : aliasgharghasemi45@yahoo.com
سمت : معاون فنی واجرایی
بیوگرافی : متولد1351
سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی تأسیسات
لیسانس مهندسی عمران
فوق لیسانس مهندسی تأسیسات