علی ابراهیمی دستگردی
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی دستگردی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل