دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 08:44
علی ابراهیمی دستگردی
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی دستگردی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل