دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 23:11
علی ابراهیمی دستگردی
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی دستگردی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل