جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 17:07
علی ابراهیمی دستگردی
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی دستگردی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل