سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 21:53
عبدالکریم محمدی
نام و نام خانوادگی : عبدالکریم محمدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل