عبدالکریم محمدی
نام و نام خانوادگی : عبدالکریم محمدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل