شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22:30
عبدالکریم محمدی
نام و نام خانوادگی : عبدالکریم محمدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل