شهر جدید مجلسی منطقه ای مستعد جهت احداث نیروگاه خورشیدی

شهر جدید مجلسی منطقه ای مستعد جهت احداث نیروگاه خورشیدی
 
   1396/12/26 08:23