دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 23:15
شهرام مجیدی
نام و نام خانوادگی : شهرام مجیدی
سمت : مدیرعامل
بیوگرافی : متولد 1351/2/1
سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران