شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22:06
شهرام ستاری
نام و نام خانوادگی : شهرام ستاری
پست الکترونیک : shahramsatari47@yahoo.com
سمت : معاون شهرسازی
بیوگرافی : متولد 1347
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس معماری