دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:20
شهرام ستاری
نام و نام خانوادگی : شهرام ستاری
پست الکترونیک : shahramsatari47@yahoo.com
سمت : معاون شهرسازی
بیوگرافی : متولد 1347
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس معماری