شروع عملیات اجرایی پوسته زیرین گنبد مسجد محله هنر شهر جدید مجلسی

شروع عملیات اجرایی پوسته زیرین گنبد و دیوارکشی مسجد محله هنرشهر جدید مجلسی 
با اعتباری بالغ بر1.670.000.000 ریال
   1395/12/11 14:25