جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 17:13
سید اصغر شاهزیدی
نام و نام خانوادگی : سید اصغر شاهزیدی
سمت : ذیحساب ومدیرامور مالی
بیوگرافی : متولد1346
سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری