سیدمحسن شهیدی
نام و نام خانوادگی : سیدمحسن شهیدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل