دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:34
سیدمحسن شهیدی
نام و نام خانوادگی : سیدمحسن شهیدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل