شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22:24
سیدمحسن شهیدی
نام و نام خانوادگی : سیدمحسن شهیدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل