سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 21:45
سیدمحسن شهیدی
نام و نام خانوادگی : سیدمحسن شهیدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل