سیدعلی فاطمی
نام و نام خانوادگی : سیدعلی فاطمی
سمت : سرپرست وعضوهیأت مدیره