جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 22:15
سیدعلی فاطمی
نام و نام خانوادگی : سیدعلی فاطمی
سمت : سرپرست وعضوهیأت مدیره