پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:57
مناقصه ستعلام ارزیابی کیفی مشاوران (1394/12/8)

استعلام ارزيابي كيفي مشاوران

 

موقعيت طرح : كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسي – اراضي واقع در شمال شهرمجلسي

1)  موضوع كار:

موضوع كار اين پروژه عبارت است از : تهيه مطالعات طرح راهبرد مالي (Business Plan) پروژه سايت ورزشي به مساحت حدود 100 هكتار واقع در اراضي شمال شهرجديد مجلسي  

3) برنامه زماني كلي اوليه :

زمان كلي اجراي پروژه 3 ( سه) ماه خورشيدي مي باشد .

 

4) در صورتي كه شركت كننده در مناقصه ،‌ مدارك و مستندات هر يك از بخشهاي اسناد ارزيابي را به صورت ناقص ، مبهم ،‌ مشروط و يا مخدوش ارائه نمايد ،‌ دستگاه اجرايي مختار خواهد بود براساس نظر هيات ارزيابي ، اسناد وي را مردود و عيناً به شركت كننده مسترد نمايد .

 

5)در صورتي كه عدم صحت اطلاعات درج شده در اسناد ارزيابي براي دستگاه اجرايي محرز گردد،‌اسناد پيشنهاد دهنده مردود و نام وي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي شود تا اقدام لازم در مورد وي به عمل آيد .

6) تعيين امتياز و ارزيابي توان اجرايي شركت كنندگان در فراخوان از اختيارات دستگاه اجرايي بوده و كسب حداقل 65% امتياز كل جهت دعوت به مناقصه الزامي است .

 

 

 

7) الزامات :   

7-1- كليه موارد درخواست شده در اسناد ارزيابي صرفاً جهت تعيين امتياز مشاوران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه ميباشد و چيزي از تعهدات درج شده در اسناد مناقصه و يا اسناد پيمان كاسته نمي شود .

7-2- كليه صفحات اسناد ارزيابي بايستي ممهور به مهر و امضاي اشخاص تعهدآور آن شركت باشد .

7-3- ارائه كليه مستندات واطلاعات درخواستي جهت امتياز دهي هر يك از معيارها الزامي است.

7-4- چنانچه مستندات درخواست شده در هر معيار ارائه نگردد ، بنا به تشخيص هيات ارزيابي ،‌اسناد دريافتي مردود و يا درصدي از امتياز هر معيار داده خواهد شد . 

دريافت مناقصه شماره