دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:51

سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی پوریای ولی در شهر مجلسی افتتاح گردید.

سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی پوریای ولی در شهرجدید مجلسی با زیر بنای 350 متر مربع و اعتبار بالغ بر 4/500/000/000 ریال به مدت 9 ماه توسط جناب آقای مهندس نریمان معاون محترم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید افتتاح گردید.
 
 
   1395/7/13 14:08