دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:16

خبر احداث پارک نیروگاه خورشیدی در اراضی شهرجدیدمجلسی در روز نامه شمیم وطن

روز نامه شمیم وطن خبراحداث پارک نیروگاه خورشیدی در اراضی شهرجدیدمجلسی را درتاریخ 1396/8/24 منتشرنمود.


   1396/9/8 14:14