شنبه 29 دی 1397 ساعت 15:30

خبرپیشرفت فیزیکی 25درصدی ساختمان هنرستان شهر جدید مجلسی درروزنامه شمیم وطن

روزنامه شمیم وطن درتاریخ 96/4/13 خبرپیشرفت فیزیکی25 درصدی ساختمان هنرستان شهر جدید مجلسی رادر صفحه 7 خود قرارداد.
   1396/5/23 10:54