شنبه 29 دی 1397 ساعت 15:31

خبردیدار مدیرعامل و هیات مدیره شرکت عمران با امام جمعه شهر درروزنامه شمیم وطن

روزنامه شمیم وطن درتاریخ 96/4/28 خبردیدار مدیرعامل و هیات مدیره شرکت عمران با امام جمعه جدید شهر جدید مجلسی رادر صفحه 5 خود قرارداد.


   1396/5/23 12:10