یکشنبه 26 خرداد 1398 15:46
مناقصه حفاظت فیزیکی شهر جدیدمجلسی اراضی دولتی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی (1395/5/13)
 
بسمه تعالي
 
دعوتنامه شركت در مناقصه
 
 
شركت/ پیمانكار
        شركت عمران شهرجديد مجلسي درنظردارد حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي، اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي رااز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.
 
الف) موضوع كار
موضوع كارعبارتست از حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي،اراضي دولتي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي براساس شرايط خصوصي پيوست
 
ب ) شرح مختصر كار                                                    
- حفاظت فيزيكي شهروشركت شامل: اراضي محدوده طرح جامع شهرجديد مجلسي- اراضي دولتي- تفريحگاه ها- مهمانسرا- مراكز درماني- مذهبي ،ساختمانهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و كليه محلات شهر بر اساس شرايط خصوصي پيوست
 
پ) زمان اجراي كار
ازتاريخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 12 ( بحروف )دوازده ماه خورشيدي پيش بيني شده است
 
ث) تجهيزات ،وسايل و امكانات
_ پيمانكار ملزم مي باشد نسبت به تامين يك دستگاه خودرو وانت دو كابين شاسي بلند مدل1393 به بالا با ارائه اسناد و مدارك مربوطه آن(به نام پيمانكار) ونيزبكارگيري كليه تجهيزات، وسايل وامكانات مورد نياز مطابق شرايط خصوصي پيوست كه به تائيدكارفرمارسيده باشد، اقدام نمايد.
 
ج) محل اجراي كار
کيلو متر 20 جاده مبارکه – بروجن، شهر جديد مجلسی
 
چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار
 شركت عمران شهر جديد مجلسي
 
ح) واحد كنترل بر نحوه عملكرد پيمانكار:
واحد حراست شركت عمران مجلسي
 
 
 
خ) تضمين شركت در مناقصه
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/200ريال (دويست ميليون ريال)است كه بايد به صورت زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
ضمانت نامه بانكي
تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش - چك شخصي و يا چك به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.
ذ) نشاني محل واگذاري اسناد
اصفهان _ كيلومتر20جاده مباركه ، بروجن _ شهر جديد مجلسي _ بلوار ارم - شركت عمران مجلسي-                       امور قراردادها
ز) توضيحات
چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا آخر وقت اداري چهارشنبه مورخ  13/5/95 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.
آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت، تاساعت 14 روز شنبه مورخ 16/5/95مي باشد .
اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.
در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پيمانكارن اطلاع دهيد. مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.
_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.
 
 
 
 
 
س)بازگشائی پاکات:
-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10 روزيكشنبه مورخ 17/5/95  باز و وبصورت دو مرحله اي بررسي خواهدگرديد، مرحله اول پاكت الف بازگشائي ودر صورت تائيد تضمين شركت در مناقصه،پاكت ب بازگشائي گرديده واسناد و مدارك ارائه شده از طرف متقاضي مورد بررسي قرارخواهد گرفت كه در صورت تائيد عملكرد شركت وداشتن مجوز لازم از نيروي انتظامي وتائيد صلاحت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان وسوابق كاري مرتبط ، در مرحله دوم، پاكت ج بازگشائي و برنده مناقصه مشخص خواهد گرديد.
- حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.
_ كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد و در پايان كار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات  خواهد بود.
_ به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.
 – كليه هزينه هاي آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.
- عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
- هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران  با آنان رفتارخواهد شد.
_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.
نشاني محل تسليم پيشنهادها
اصفهان_ كيلومتر20جاده مباركه بروجن _ شهر جديد مجلسي بلوار ارم-  شركت عمران مجلسي
 تلفن 03152472733
 
 
 
                                                                                                  شركت عمران شهر جديد مجلسي
                                                                                                                 شهرام مجيدي    
                                                                                                      سرپرست وعضو هيات مديره 


دریافت اسناد مناقصه